بررسی مهمترین چالش های کشاورزی در ایران

چالش های کشاورزی در ایران

غذا مهمترین عنصر حیات بخش بشر محسوب می شود و 99% مواد غذایی حاصل صنعت کشاورزی در جهان است. ما به بررسی چالش های کشاورزی خواهیم پرداخت و در ادامه راهکار هایی برای حل چالش ها مطرح خواهیم کرد.