آبیاری قطره ای چیست؟ بهترین روش آن کدام است؟

آبیاری قطره ای یک روش آبیاری موضعی است که در آن آب با فشار کم از قطره چکان‌ها یا نوارهای تیپ به ریشه گیاهان می‌رسد. این روش باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش بازدهی آبیاری می‌شود. این روش در زمین‌های شیب‌دار، نامنظم و با خاک‌های مختلف قابل اجراست. این روش همچنین امکان کوددهی و […]